Hos os betaler du kun for udført glatførebekæmpelse og snerydning, vi opkræver ikke abonnementsafgift eller andre afgifter for at stå til rådighed, vores priser er inkl. tømiddel.

Vi har døgnvagt i vinterhalvåret og holder døgnet rundt øje med vejforholdene og rykker automatisk ud når der er behov for dette.

Du modtager en e-mail eller SMS kvittering efter udført arbejde.

Der udarbejdes en plantegning eller beskrivelse af de arealer som skal glatførebekæmpes.

glatforebekaempelse_tegning

Vores tilbud indeholder en pris på saltning, og en pris på snerydning inkl. saltning.

Hvis du ønsker dette, eller har ”følsomme” områder såsom skulpturer, aluminiumsfacader ol. anvendes alternative tømidler såsom urea, saltlage eller grus.

[heading]Hvad siger loven om snerydning for grundejere?[/heading]

§ 11. Den snerydningspligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at rydde færdselsarealer for sne snarest muligt efter snefald. Pladsen omkring brandhaner, brand- og politialarmskabe og installationer til trafikregulering skal til enhver tid holdes ryddet for sne.

Stk. 2. Uanset hvem der har pligt til snerydning på fortov og kørebane, har grundejerne pligt til at rydde trapper til deres ejendomme for sne.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen (vejbestyrelsen) kan efter forhandling med politiet give nærmere forskrifter for snerydningens udførelse, herunder om hvor snebunker skal henlægges.

§ 12. Den pligt, der påhviler grundejerne til at træffe foranstaltninger mod glat føre, omfatter pligt til snarest muligt efter førets indtræden at bestrø færdselsarealet med grus, sand el.lign.

Stk. 2. Uanset hvem der har pligt til at træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og kørebane, har grundejerne pligt til at gruse trapper til deres ejendomme.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen (vejbestyrelsen) kan efter forhandling med politiet give nærmere forskrifter for glatføreforanstaltningernes udførelse, herunder for anvendelse af salt og andre kemikalier.

Kilde: Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

miljo

Miljø
DAMSGAARD tilstræber sig på kun, at bruge produkter, som viser størst mulig hensyn til miljøet og vore medarbejderes sundhed og sikkerhed, uden at forringe kvaliteten af det udførte arbejde. Vi har igennem mange år arbejdet på at nedbringe antallet af produkter til et minimum og minimere det øvrige ressourceforbrug.

Synergy concept

En leverandør
Med DAMSGAARD som leverandør, behøver du kun én samarbejdspartner. Vi tilbyder også mange andre ydelser, der gør det nemt for vores kunder. Vi kan designe en individuel og attraktiv løsning til dig, der skaber synergi mellem de forskellige produkter. Book et møde med os og hør om de mange fordele, du kan få ved at benytte dig af os som en samlet leverandør.